Adatvédelmi nyilatkozat

(utolsó frissítés időpontja: 2019. május 1.)

A Chrysler PT Cruiser Fan Club Hungary (a továbbiakban a „Rajongói Klub”), egy baráti alapon működő polgári szerveződés, mely mögött nem áll jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet. A Rajongó Klub nonprofit alapon működik. A portál üzemeltetője és a portál szerkesztési és karbantartási feladatait ellátó magánszemély a tőle elvárható maximális gondossággal jár el az egyének személyes adatainak védelme érdekében. Az alábbi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a honlapunk (https://ptcruiserfanclub.hu/, a továbbiakban: Honlap) felhasználóitól és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen az „Érintettek”) személyes adatainak kezeléséről.

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot olvassa át.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a módosítások elfogadását. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tetején lévő „utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja alapján az adatkezelő a Rajongói Klub [képviseletében: Láng Mariann és Rácz Miklós (e-mail: info@ptcruiserfanclub.hu) a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Rajongói Klub”].

KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

GDPR 4. cikkének 8. pontja alapján a Rajongói Klub [képviseletében: Láng Mariann és Rácz Miklós (e-mail: info@ptcruiserfanclub.hu), valamint az internetszolgáltató; Tárhely.eu, e-mail: support@tarhely.eu, posta címe: 1538 Budapest, Pf.: 510].

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy különböző online szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek.
Az adatkezelés célja lehet, hogy

 1. minél pontosabb tájékoztatást nyújthassunk Önnek a klub eseményeivel kapcsolatban;
 2. fórum szolgáltatást biztosítsunk más Chrysler PT Cruiser tulajdonosokkal folytatott párbeszédre, egyeztetésekre, probléma megoldásokra az esetleges meghibásodásokkal, alkatrész beszerzési lehetőségekkel kapcsolatban
 3. lehetőséget biztosítsunk a programjainkra való online jelentkezésre
(a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”).
Az Érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Rajongói Klub kezeli a nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig. Személyes adatait minden esetben kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira, az Ön hozzájárulásának erejéig használjuk fel.
Ilyen cél lehet többek között:
 1. teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
 2. a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;
Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az önkéntesség. Az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul [a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően]. Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön a kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, úgy Szolgáltatásainkat nem tudjuk önnek nyújtani.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK? Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük:

 • Név: ennek alapján azonosítjuk be Önt, és kérdéseit, kéréseit kapcsoljuk Önhöz
 • E-mail cím: ennek az információnak a segítségével küldünk Önnek értesítést a Honlapon végzett, programjainkon való részvételi szándékot kifejező tevékenységével kapcsolatban
 • Üzenetre vonatkozó információ: rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLHATUNK?

Honlapunk sütiket használhat a felhasználói élmény javítása érdekében. A sütik segítségével azonosítjuk Önt a honlap azon részein, ahol a regisztrációhoz kötötten lehet csak belépni (pl. fórum, jelentkezés programokra)
A süti olyan betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolhatunk, amennyiben Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.
A sütiket letilthatja böngészője beállításai segítségével. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja, akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy része nem lesz az Ön számára elérhető. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Az adatokhoz kizárólag a Rajongói Klub programjait szervezők férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek ezekhez tevékenységük végzéséhez feltétlenül szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek nem adjuk ki.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, tehát amíg Szolgáltatásainkat igénybe veszi, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

 1. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 2. Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap
 3. a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik;
 4. a Rajongói Klubra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.
Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Rajongói Klubot adatkezelésre kötelezi, illetve hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához, vagy a Rajongói Klub követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGÉT, HELYESSÉGÉT?

Minden tőlünk elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk tárolt személyes adatok helyesek legyenek. Kérjük, hogy személyes adatait aktualizálja, és értesítsen minket, ha a nekünk megadott személyes adataiban bármilyen változás következik be.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A tőlünk elvárható maximális gondossággal járunk el az adatok biztonságának védelme érdekében, és, hogy megakadályozzunk minden illetéktelen hozzáférést, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Az általunk kezelt információk biztonságának védelme érdekében Secure Sockets Layer („SSL”) protokollt és jelszavas kódolást alkalmazunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön felel jelszavának biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Önnek joga van kérni a hiányos, hibás, vagy érvénytelen adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Abban az esetben, ha Ön úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást a benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult a kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül a hatóságokhoz fordulni és feljelentést tenni.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve a rendőri hatóságokhoz, és a szervező(k)kel szemben érvényesítheti a személyes adatok jogellenes kezelése, illetve az adatbiztonsági követelmények megsértése eredményeként keletkezett kártérítési igényét is.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek, és ezért az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk. Jelen Honlap harmadik felek által működtetett, a Honlapra beágyazott alkalmazásokat (továbbiakban: Alkalmazás) tartalmazhat. Ezen Alkalmazások tekintetében a harmadik fél és a Társaság közös adatkezelőnek minősül, és az Alkalmazás adatkezelésére a harmadik fél adatkezelési tájékoztatása irányadó. Az Alkalmazás használata során megvalósuló adatkezelésért elsődlegesen a harmadik fél felelős.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben vagy az érintetti kérelmek kapcsán további információra van szüksége, kérjük, forduljon a Rajongói Klub szervezőihez a (e-mail cím: info@ptcruiserfanclub.hu) elérhetőségeken.